Home

Welkom op mijn website

Beste cliënten, de salon op Lokatie Deventer is gesloten tot 6 april. Dit ivm de richtlijnen van de RIVM en de branchorganisaties.Voor de vaste clienten,ben ik  bereikbaar voor spoedgevallen en bestellingen van uw verzorgingsprodukten, die kunt telefonisch bestellen dan spreken we af hoe er bezorgd of gehaald gaat worden 

De Salon in Lettele is open. Allen voor medisch noodzakelijke behandelingen. Kunt u niet naar Lettele kan ik bij u thuis komen.

Schoonheidsbehandelingen komen volledig te vervallen.  

 

Mijn naam is Anja Westendorp schoonheidsspecialist& gespecialiseerd pedicure. Ik ben aan gesloten bij het kwaliteits register voor pedicure's. Om mijn vakkennis zowel voor het pedicuren als voor de schoonheidsbehandelingen up-to-date te houden, volg ik met regelmaat cursussen, workshops, lezingen, congressen en ik bezoek vakbeurzen.

Ik werk aan huis in de salon op de eerste verdieping en huur een ruimte bij WZC Humanitas te Deventer waar zowel de clienten als u terecht kunt.

U kunt ook een combi afspraak maken voor een gezichts& pedicurebehandeling.

Tijdens het werk neem ik de telefoon niet aan, spreek daarom altijd even de voice mail in,of doe een app berichtje dan krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Privacy Policy

PedicureSchoonheidsSalon Anja Westendorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PedicureSchoonheidsSalon Anja Westendorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.


Ik als eigenaar van PedicureSchoonheidsSalon Anja Westendorp ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy nog vragen heeft kunt u dit via de contactgegevens onder aan dit document doen.

 Verwerking van persoonsgegevens van cliënt. 

Persoonsgegevens van de cliënt worden door Anja Westendorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Communiceren richting gespecialiseerde over behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Anja Westendorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Geboortedatum;
- BSN-nummer;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht.


Uw persoonsgegevens worden door Anja Westendorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het overleggen met specialist/podotherapeut over de behandeling.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn PedicureSchoonheidsSalon Anja Westendorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
- Ik pseudonimiser en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!


Contactgegevens

PedicureSchoonheidsSalon Anja Westendorp

Oerdijk115 7434ra Lettele

0570550155/0620270730

anja@westendorp-pedicureschoonheidssalon.nl